ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT

Ерөнхий мэдээлэл

Санхүүгийн дэмжлэг
“Санхүүгийн дэмжлэг” гэж экспортын өрсөлдөөнийг дэмжих, экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай зардлын зарим хэсгийг санхүүжүүлэх “Санхүүгийн дэмжлэг хэрэгжүүлэх гарын авлага”-д заасан нөхцөл, тодорхойлолт, сонгох шалгуур, үйл ажиллагааны горимыг баримтлан аж ахуйн нэгжид олгох буцалтгүй тусламжийг хэлнэ.

Санхүүгийн дэмжлэг хүртэгч
“Санхүүгийн дэмжлэг хүртэгч” гэж Монгол улсын хуулийн дагуу байгуулагдсан, уул уурхайн бус салбарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг, “Санхүүгийн дэмжлэг хэрэгжүүлэх гарын авлага”-д заасан шалгуурыг хангасан, санхүүгийн дэмжлэг авах эрхтэй ААН-ийг хэлнэ.

Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөө
“Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөө” гэж төслийн дэд бүрэлдэхүүн хэсэг 2.2-ын хүрээнд хэрэгжүүлэхээр Санхүүгийн дэмжлэг хүртэгчийн боловсруулсан экспорттой холбоотой тухайлбал, бүтээгдэхүүний чанарын сайжруулалт, гэрчилгээ авах, бүтээгдэхүүний нэвтрүүлэлт, бизнесийн стратеги, төлөвлөлт, үйлдвэрлэлийн менежментийн шинэчлэл, экспортын үзэсгэлэн яармаг, сургалтад хамрагдах зэрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хөгжлийн төлөвлөгөөг хэлнэ.

Санхүүгийн дэмжлэг олгох гэрээ
“Санхүүгийн дэмжлэг олгох гэрээ” гэж Экспортын хөгжлийн төлөвлөгөөг санхүүжүүлэх Санхүүгийн дэмжлэгийг олгох талаар Сангийн яам болон Санхүүгийн дэмжлэг хүртэгчийн хооронд бичгээр байгуулсан хэлэлцээрийг хэлнэ.

Санхүүгийн дэмжлэгээр дараах зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагааны зардлын зарим хэсгийг хамтран санхүүжүүлнэ:

  • Бизнесийн стратеги болон төлөвлөлт;
  • Үйлдвэрлэлийн менежментийн шинэчлэл;
  • Бүтээгдэхүүний чанарын туршилт болон гэрчилгээжүүлэлт;
  • Бүтээгдэхүүний нэвтрүүлэлт;
  • Экспортын яармаг, үзэсгэлэн худалдаа, сургалтад хамрагдах.

Санхүүгийн дэмжлэгийн дээд хэмжээ болон зөвшөөрөх босго
Нэг аж ахуйн нэгжид олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хуримтлагдсан дээд хэмжээ 100,000 ам.доллар бөгөөд зөвхөн зөвшөөрөгдөх үйл ажиллагааны хүрээнд гарсан зардлын 50 хувийг нөхөн олгоно.