ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT

Цахим сургалт

Зохион байгуулагдсан, сургалт, судалгааны гарын авлага, тараах материалыг төслийн цахим хуудаст байршуулж түгээх боломжийг бүрдүүлнэ.

Огноо Сэдэв Хавсралт материал
18.11.12 - 18.11.12 СЭДЭВ №8 - ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДААНД ХЭРЭГЛЭГДДЭГ ИНКОТЕРМСИЙН ОЙЛГОЛТУУД


СЭДЭВ №8 - ТАНИЛЦУУЛГА
СЭДЭВ №8 - ИНКОТЕРМС ТАНИЛЦУУЛГА ПРЕЗЕНТАЦИ
СЭДЭВ №8 - 1. ИНКОТЕРМСИЙН FCA НӨХЦӨЛ
СЭДЭВ №8 - 2. ИНКОТЕРМСИЙН FAS НӨХЦӨЛ
СЭДЭВ №8 - 3. ИНКОТЕРМСИЙН FOB НӨХЦӨЛ
СЭДЭВ №8 - 4. ИНКОТЕРМСИЙН CFR НӨХЦӨЛ
СЭДЭВ №8 - 5. ИНКОТЕРМСИЙН CIF НӨХЦӨЛ
СЭДЭВ №8 - 6. ИНКОТЕРМСИЙН CIP НӨХЦӨЛ
СЭДЭВ №8 - 7. ИНКОТЕРМСИЙН CPT НӨХЦӨЛ
СЭДЭВ №8 - 8. ИНКОТЕРМСИЙН EXW НӨХЦӨЛ
СЭДЭВ №8 - 9. ИНКОТЕРМСИЙН DDP НӨХЦӨЛ
СЭДЭВ №8 - 10. ИНКОТЕРМСИЙН DAT НӨХЦӨЛ
СЭДЭВ №8 - 11. ИНКОТЕРМСИЙН DAP НӨХЦӨЛ
18.10.24 - 18.10.24 СЭДЭВ №7 - АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙГ СОНГОХ


СЭДЭВ №7 - ТАНИЛЦУУЛГА
СЭДЭВ №7 - ПРЕЗЕНТАЦИ
18.10.23 - 18.10.23 СЭДЭВ №6 - ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН БУСАД ТӨРЛҮҮД


СЭДЭВ №6 - ТАНИЛЦУУЛГА
СЭДЭВ №6 - ПРЕЗЕНТАЦИ
18.10.22 - 18.10.22 СЭДЭВ №5 - ДАЛАЙН ТЭЭВЭРЛЭЛТ


СЭДЭВ №5 - ТАНИЛЦУУЛГА
СЭДЭВ №5 - ПРЕЗЕНТАЦИ
18.10.19 - 18.10.19 СЭДЭВ №4 - ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ


СЭДЭВ №4 - ТАНИЛЦУУЛГА
СЭДЭВ №4 - ПРЕЗЕНТАЦИ
18.10.17 - 18.10.17 СЭДЭВ №3 - АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ


СЭДЭВ №3 - ТАНИЛЦУУЛГА
СЭДЭВ №3 - ПРЕЗЕНТАЦИ
18.10.16 - 18.10.16 СЭДЭВ №2 - АВТО ЗАМЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ


СЭДЭВ №2 - ТАНИЛЦУУЛГА
СЭДЭВ №2 - ПРЕЗЕНТАЦИ
18.10.15 - 18.10.15 СЭДЭВ №1 - ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ


СЭДЭВ №1 - ТАНИЛЦУУЛГА
СЭДЭВ №1 - ПРЕЗЕНТАЦИ