ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
EXPORT DEVELOPMENT PROJECT

Цахим сургалт

Зохион байгуулагдсан, сургалт, судалгааны гарын авлага, тараах материалыг төслийн цахим хуудаст байршуулж түгээх боломжийг бүрдүүлнэ.

Огноо Сэдэв Хавсралт материал
17.11.13 - 17.12.31 ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА ВИДЕО


17.10.12 - 17.12.31 Хичээл №15 - Худалдааны авлагын даатгалын бүтээгдэхүүний төрлүүд


Хичээл №15 - Худалдааны авлагын даатгалын бүтээгдэхүүний төрлүүд
17.10.12 - 17.12.31 Хичээл №14 - Экспортын даатгалын тухай ерөнхий ойлголт


Хичээл №14 - Экспортын даатгалын тухай ерөнхий ойлголт
17.08.28 - 17.12.31 Хичээл №11 Зураасан код


Хичээл №11 Зураасан код
17.07.04 - 17.12.31 Хичээл №10 НӨАТ-ын тухай хууль


Хичээл №10 НӨАТ-ын тухай хууль
17.07.04 - 17.12.31 Хичээл №9 ААНОАТ-ын тухай хууль


Хичээл №9 ААНОАТ-ын тухай хууль
17.07.04 - 17.12.31 Хичээл №8 Татварын хууль тогтоомж


Хичээл №8 Татварын хууль тогтоомж
17.10.12 - 17.12.31 Санхүүгийн дэмжлэг хүсэгч ААН-д тавих шалгуур, бүрдүүлэх баримт бичиг


Санхүүгийн дэмжлэг хүсэгч ААН-д тавих шалгуур, бүрдүүлэх баримт бичиг